Tôi Chưa Có Mùa Xuân – Giang Tử | Nhạc sĩ: Châu Kỳ | Asia 67