PHP cơ bản bài 18 – Hướng đối tượng phần 1 – Khai báo class cơ bản trong PHP