Nhận dạng các loại hình Kiểm toán : Kiểm toán nội bộ, kiểm toán nhà nước, kiểm toán độc lập.