Ngã Ba đi Gành Nhảy, Ninh Hòa, Khánh Hòa | Khánh Hòa 2019