Năng động du lịch Việt | Bún lá cá dầm – Ninh Hòa | 25/10/2015 | HTV