máy hiện sóng 400k ve chai và cái kết ? | OSCILLOSCOPE costs $ 20 | world motherboard