[khóa học lập trình PHP] Kết nối PHP với MySQL (Thực hiện insert) – Khoá PHP căn bản