[khóa học lập trình PHP] Chữa bài tập thêm sửa xoá thông tin sinh viên+tạo database và table từ code