[KARAOKE] NẾU CHÚNG MÌNH CÁCH TRỞ – ĐAN NGUYÊN & BĂNG TÂM