HTV BẠN MUỐN HẸN HÒ | BMHH #208 FULL | VĂN MẾN-MINH THẢO | VĂN ĐỒNG-BÀNH THỊ HOA | 3/10/2016