HTV Bạn muốn Hẹn hò | BMHH #195 | Cặp 1: Trần Minh – Thị Quyên | 21/8/2016