Đồng chí Nguyễn Hồng Diên giữ chức Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương