Đầu karaoke Arirang AK-36 Plus – Giá nhỏ công dụng to – Vidia 0902699186