Danh Sách | Nghệ Nhân Đã & Đang Đóng 7 Chiếc GHE NGO | Tại Sóc Trăng | Tham Gia OOC OM BOC 2020