Cửu Kiếm : Skill Phái Hoa Sơn Với "Vạn Kiếm Quy Tông" – " Tịch Tà Kiếm Phổ – Vua Của Kiếm