Chương 3. Cực trị và toán kinh tế – P6: TKT – Hàm doanh thu – Chi phí – Lợi nhuận