Chương 1. Giới hạn – P5: Quy tắc Lopitan (L' Hospital)