Chủ tịch Hồ Chí Minh và tư tưởng đại đoàn kết toàn dân tộc