Buổi 1 Khai giảng lớp OTKT1 Ôn thi Cao học Kinh tế Quốc dân 2019