Biết virus lây lan, Trung Quốc vẫn giữ bí mật trong nhiều ngày : tài liệu tiết lộ