5 Chú Tiểu | BẤT CHẤP LỰC LƯỢNG CÔNG AN CAN NGĂN, NGƯỜI PHỤ NỮ ÁO XANH VẪN LAO VÀO ĐÁNH SƯ THẦY