ពិធីប្រឡងយកលិខិតបញ្ជាក់ថ្នាក់បញ្ចប់ឆ្នាំសិក្សា ថ្នាក់អនុវិទ្យាល័យទី២​-​៣ វត្តបឹង Thi Chua Leng Tap1