ពិធីបំបួសនាគវត្តបឹង / lễ xuất gia Chùa Bâng (Leng) – tân sơn – trà Cú – trà vinh – 7.5.2020